Orders also on +421 918 808 889

Language: English

Terms and Conditions

EN Translation

DE Translation 

SWE Translation

FR Translation

 

IS E-shop www.zlatanotok.eu is registered at the Office for Personal Data Protection as required by the Act no. 122/2013

 

EN Translation

DE Translation 

SWE Translation

FR Translation

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou CROTRADING s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 26, 080 01 Prešov, IČO: 46 386 777, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25014/P, ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá si objednala tovar ponúkaný Predávajúcim (ďalej len „Tovar“ alebo „Predmet kúpy“) niektorým z uvedených spôsobov

a) na stránkach www.zlatanotok.eu prostredníctvom vyplneného formuláru

b) prostredníctvom emailu na adrese: zlatanotok@zlatanotok.eu

c) telefonicky na tel. čísle +421 918 808 889

(ďalej len „Kupujúci“)

 

Kupujúci a Predávajúci spolu označovaní aj ako „Zmluvné strany“.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: zlatanotok@zlatanotok.eu

telefón: +421 918 808 889

poštová adresa: CROTRADING s.r.o. , so sídlom Mirka Nešpora 26, 080 01 Prešov

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

2925863958/1100

IBAN: SK3911000000002925863958

SWIFT: TATRSKBX

 

1.2. Kupujúci a Predávajúci sa vzájomne dohodli, že objednaním príslušného tovaru ponúkaného Predávajúcim Kupujúci berie na vedomie obsah týchto všeobecných obchodných podmienok a akceptuje ich v plnom rozsahu.

 

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria samostatnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2. Uzatváranie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „Objednávka“).

2.2. Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

2.3. Akceptovanie objednávky označené ako „potvrdenie objednávky“ obsahuje údaje o názve objednaného tovaru, údaje o jeho ďalších špecifických vlastnostiach, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci je oprávnený zrušiť Objednávku v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu, a to prostredníctvom emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v prípade zrušenia objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru tak aby takéto zrušenie Objednávky nebolo zameniteľné. V prípade zrušenia objednávky vo vyššie uvedenej lehote predávajúci nemá nárok na žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, a to len v prípade, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky musí Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonicky. V prípade, ak už bola v čase stornovania objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcim uhradená kúpna cena alebo jej časť, je Predávajúci povinný všetky finančné prostriedky vrátiť Kupujúcemu v lehote 15 dní prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

  1. v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  2. objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade vád bezodkladne vyhotoviť fotodokumentáciu na základe ktorej je možné začať reklamáciu
  3. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny predmetu kúpy zmysle vystavenej faktúry. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

4.4 V prípade bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

4.5. Kupujúci je starší ako 18 rokov.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Platbu za objednaný tovar vykoná Kupjúci na základe zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená na email uvedený v objednávkovom formulári v lehote do 24 hodín od objednania tovaru.

5.1.1. Po prijatí platby na účet Predávajúceho bude Kupujúci o prijatí platby informovaný na uvedenú emailovú adresu.

5.1.2. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v lehote do 14 dní sa považuje objednávka za zrušenú a Kupjúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailom.

5.1. Tovar predávajúci expeduje na prepravu do 24 hodín od prijatia platby za objednaný tovar a prepravné.

5.2. Tovar si Kupujúci môže po zaplatení prevziať aj osobne na adrese, ktorá mu spolu s ďalšími pokynmi bude doručená na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávkovom formulári v prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre možnosť osobného odberu.   

 

 

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena tovaru je tá, ktorá je uvedená pri zadávaní a potvrdení objednávky.

6.2. V prípade veľkoodberu je cena za tovar ponúknutá Kupujúcemu na základe emailovej, alebo telefonickej dohody s Predávajúcim.

 

7. Vrátenie tovaru a reklamácia

7.1. Vrátenie tovaru z dôvodu iného, ako je nesplnenie podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo konkrétnej objednávky, Kupujúci hradí na vlastné náklady.

7.2. Tovar poškodený pri preprave je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahlásiť v lehote do 24 hodín od prijatia tovaru a na emailovú adresu Predávajúceho zaslať podrobný popis poškodenia, rozsahu poškodenia a fotodokumentáciu príslušného poškodenia v prepravnom obale a mimo neho.

7.3. Reklamácie zakúpeného tovaru príjmame na telefónnom čísle (+421 918 808 889) alebo prostredníctvom emailu (zlatanotok@zlatanotok.eu).

 

8. Záruka

8.1. Na predaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

12. Záverečné ustanovenia